300 trafikkofre kunne vært i live

31. januar 2013 17:47 av Lisa Bergstrøm Kirstistuen 

På seks år har Norge mistet dobbelt så mange trafikkofre til frontkollisjoner enn nabolandet Sverige. Årsaken er mangel på midtrekkverk langs norske veier.

– 50% av utforkjøringene i Norge skjer til venstre for føreren. Dermed ville sikre og møtefrie veier forhindret disse dødsulykkene, sier daglig leder hos frontkollisjoner.no, Geirr Tangstad-Holdal

Fra januar 2006 til desember 2012 har 598 menneskeliv gått tapt i frontkollisjoner i Norge. 50% av ulykkene skyldes utforkjøringer til venstre for føreren, og 300 menneskeliv kunne vært spart dersom Norge hadde hatt flere møtefrie veier. Holdal mener regjeringen må se til Sverige etter løsninger.

– Forskjellen mellom Norge og Sverige er ekstremt stor med tanke på at vi har 55% flere dødsfall i frontkollisjoner enn i Sverige. Per dags dato har Sverige 4 760 km trafikksikre og møtefrie veier, mens

Geirr Tangstad Holdal, daglig leder hos frontkollisjoner.no

Norge kun har 768 km.

Holdal er ikke fornøyd med at samferdselsministeren sier nei til en forpliktende plan for midtdelere på norske veier.

– Mener vi virkelig noe med nullvisjonen på vei – må vi legge lengre forpliktende planer enn fireårs rullerende Nasjonal transportplan. Mener vi alvor med å ville redusere antall drepte og hardt skadde, så må ikke disse planene få lov til å strekke seg et ubestemt antall år fremover i tid. For hver kilometer sikret vei, vil antall tapte menneskeliv og hardt skadde reduseres. Innen 2027 må alle høytrafikkerte og trafikkfarlige veier være møtefrie og sikre, skriver Holdal til NTB-info.

Holdal mener også at det er avgjørende med engasjement og støtte fra trafikanter, skal en få til flere midtrabatter langs norske veier.

– Det er et delt ansvar mellom regjeringen, organisasjoner og trafikanter. Regjeringen gjør ikke noe før folk engasjerer seg, og vi må samarbeide om vi skal nå nullvisjonen langs norske veier, sier han.

Øyvind Halleraker, representant for Høyre i Hordaland, er enig i det Holdal sier, og tidligere denne uken tok han opp behovet for flere midtrekkverk I stortingets spørretime. Han mener utbyggingen av norske veisystemer i dag går for sakte.

– Byråkrati og tungvinte løsninger sløser både tid og penger fra utbyggingsprosjekter. I Nasjonal transportplan lovte regjeringen at det skulle bygges 750 km midtrekkverk og andre trafikksikkerhetsutbedringer. Totalt på disse fire årene vil det ferdigstilles 67 km, noe som er langt bak det opprinnelige målet, forteller Halleraker.

Høyre-politikeren mener også at handlingsplanene må være mer forpliktende.

– Vedtak om gjennomføring må faktisk bli fulgt, og bygging kan ikke stanse når den er påbegynt. Vi vil endre veinormalene for når det skal bygges fysiske midtrekkverk og flerfeltsveier. Høyre har som langsiktig målsetting å bygge midtdelere på alle veier med over 4 000 ÅDT, altså årsdøgntrafikk, sa Holdal under tirsdagens spørretime.

Samferdselsminister Marit Arnstad forteller at regjeringen nå ser på muligheten for å senke grensen for når man skal etablere midtrekkverk.

– Statens vegvesen ønsker å senke grensen slik at veier med bredde ned til 10 meter, og ÅDT på 6000 nå skal få midtrekkverk, dersom ulykkessituasjonen og ulykkesrisikoen tilsier det. Samferdselsdepartementet vil vurdere saken så snart den blir oversendt fra Statens vegvesen, sier Arnstad.

Samferdselsministeren forteller også at regjeringen i løpet av våren vil legge fram sine mål og strategier for transportpolitikken de neste ti årene.

– En rekke tiltak vil inngå i en slik plan. I tillegg vil Statens vegvesen, Helsedirektoratet, politiet og Trygg Trafikk legge fram Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet. Her vil det være en bred satsing på trafikksikkerhet, som vil bli konkretisert, forteller Arnstad.

FOTO: Lånt med tillatelse fra frontkollisjoner.no

Stengt for kommentarer.