Tar opp vanskelige temaer tidligere

16. november 2010 13:26 av Victoria Hoseth 

Gjennom prosjektet Tidlig Innsats i Barnehagen skal barnehagene i Steinkjer kommune sikre barns livskvalitet.

Er det rus i familien? Har barnet selv opplevd eller blitt utsatt for vold?

Fra og med denne høsten blir spørsmål som dette obligatorisk ved foreldresamtalene i Steinkjer kommunes barnehager og skoler.

- Vi ønsker å gå rett på sak og spørre mer direkte om slike vanskelige tema, sier Trude Austheim Christensen, prosjektleder for tidlig innsats i barnehagen, til Steinkjer Avisa.

Spørsmålene som stilles er felles for alle barnehagene i Steinkjer kommune og er en del av kommunens deltakelse i Modellkommuneforsøket som blant annet har fokus på psykisk helse og rus.

De yngste forsømmes
Selv om ansatte i barnehagene i dag observerer hvert enkelt barn grundig er det sjelden barnehagen som tar kontakt med barnevernet om det er mistanker av forsømmelse. Ved bare 4% av tilfellene er det barnehagen som henviser til barnevernet. Dette til tross for at det er bred kunnskap om at barna i barnehagealder påvirkes veldig av omgivelsene og oppvekstforholdene.

- Jeg synes tiltaket er bra. Det er viktig at det settes fokus tidlig og at foreldrene innser at de søte små påvirkes av ting . Samt avdekker det rusproblematikk i heimene. Det går ofte for langt før omgivelsene reagerer, sier Ragnhild Sakshaug, lærer og mor i Steinkjer kommune.

Ragnhild Sakshaug jobber på Steinkjer ungdomsskole og oppdager ofte ting som skulle vært avdekket mye tidligere.

- Det er for lite ressurser innen barnevern og PPT, noe som gjør at saksbehandlingen går for sent. Tiltak settes inn for sent, eller ikke i det hele tatt, og alt i alt er det ungene som taper på dette.  Når vi for eksempel avdekker skrive og lesevanske først i åttende skoletrinn kan man tenke seg hva dette har gjort med selvfølelsen til eleven det gjelder, fortsetter Sakshaug.

Prosjektet har blitt utøvd i praksis i barnehagen Barnas Hus og kommunen har tatt utgangspunkt i resultatene derfra for videre utvikling. Det er bestemt at arbeidet innenfor avdelig skole og barnehage skal organiseres som ett felles prosjekt.

Det vil også bli satt i gang tiltak for minoritetsspråklige barn og unge og deres familier.

Målsetting
Målet med prosjektet er å forebygge språk og atferdsvansker hos barn i barnehage samt redusere behovet for spesialundervisning. For å nå disse målene vil det blant annet kreves kompetanseutvikling for barnehagepersonalet og fokus på foreldre som en aktiv deltakende part. Dette vil hjelpe til å sikre en god overgang for barn fra barnehage til skole og styrke det tverretatlige samarbeidet.

Stengt for kommentarer.